X
GO
en-USel-GR
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (εφεξής ΓΓΠΠ), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά ως πολίτες, επισκέπτες ιστοσελίδας, εργαζόμενοι, προμηθευτές, επιτηδευματίες, ιδιώτες ή συνεργαζόμενοι τρίτοι.

Η ΓΓΠΠ είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό ιστότοπό του https://112.gr παραμένει στη διάθεση σας για όποια διευκρίνιση. Η διεύθυνσή μας είναι Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 10563, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131510130 δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): t112@civilprotection.gr.

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1.Ο Ιστότοπός μας

Ο ιστότοπος https://112.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Εκτάκτων Αναγκών 112.

Ο ιστότοπος μας παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής στην Υπηρεσία ειδοποιήσεων για επαπειλούμενο ή εν εξελίξει καταστροφικό συμβάν ή επικίνδυνη κατάσταση που συνιστά άμεση απειλή για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά σας, προκειμένου να λάβετε οδηγίες για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Παράλληλα, το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι εν μέρει ενημερωτικό, καθώς φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων πληροφοριών προς τους πολίτες.

2.Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά τα δεδομένα που μας παρέχεται μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας «Εγγραφή» και «Εγγραφή σε Συναγερμούς».

Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε κάποιες κατηγορίες δεδομένων σας μέσω της χρήσης των cookies του ιστοτόπου μας. Στην περίπτωση που τα δεδομένα αυτά αποτελούν προσωπικά δεδομένα, ισχύουν, ως προς την επεξεργασία τους, οι όροι της παρούσας πολιτικής. Μπορείτε να λάβετε αναλυτική ενημέρωση για την χρήση των cookies στον ιστότοπό μας διαβάζοντας το cookie policy.

3.Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ΓΓΠΠ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αλλά και τρίτοι που τυχόν επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό του, ως εκτελούντες την επεξεργασίας, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για την εγγραφή σας στο σχετικό μητρώο της υπηρεσίας 112.

Ο μοναδικός σκοπός της ως άνω επεξεργασίας είναι η παροχή της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης, ήτοι η ειδοποίησή των πολιτών για επαπειλούμενο ή εν εξελίξει καταστροφικό συμβάν ή επικίνδυνη κατάσταση που συνιστά άμεση απειλή για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά τους, και η παροχή οδηγιών προς τους πολίτες για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, σε πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση ή δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρήση των smartphones και, συνεπώς, δεν μπορούν να λάβουν τις αντίστοιχες ειδοποιήσεις μέσω smartphone και πρέπει ή επιθυμούν να ενημερώνονται με εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας.

Τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπό ή, κατά περίπτωση, για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης της ΓΓΠΠ ή υποστήριξης των νομικών μας αξιώσεων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ήτοι τη νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, την ελαχιστοποίηση, και την ακρίβεια των δεδομένων, τον περιορισμό του σκοπού της επεξεργασίας, τον περιορισμό της περιόδου αποθήκευσης, την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα και, τέλος, την αρχή της λογοδοσίας.

4.Νομική βάση επεξεργασίας

Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον ως άνω σκοπό είναι πως η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί στον Φορέα.

5.Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό της ΓΓΠΠ, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, πρόσβαση μπορεί να έχουν και οι συνεργαζόμενες με εμάς Εταιρείες, ανάδοχοι και συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό της ΓΓΠΠ (εκτελούντες την επεξεργασία), κατόπιν σχετικής ανάθεσης της επεξεργασίας σε αυτούς από τη ΓΓΠΠ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους εκτελούντες πραγματοποιείται υπό τις ρητές εντολές της ΓΓΠΠ και υπό την εγγύηση λήψης όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας.

Τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας, εφόσον πληρούνται οι προς αυτό προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ και του Ν.4624/2019, είναι άλλοι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς.

6.Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ελλάδος

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

7.Χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δεν προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

8.Η περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και το εκάστοτε νομικό πλαίσιο.

9.Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners κ.λπ.) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της ΓΓΠΠ ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του έτερου αυτού διαδικτυακού τόπου, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων του από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους και να διαβάζει τις αντίστοιχες πολιτικές προσωπικών δεδομένων που υφίστανται σε αυτούς.

10.Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι και το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση και ενημέρωση.

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

11.Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων

Ως Υποκείμενο των Δικαιωμάτων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

1.Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

3.Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

4.Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

5.Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν αυτή πραγματοποιείται στην νομική βάση του εννόμου ή Δημοσίου συμφέροντός μας, και αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

12.Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

  • • Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΓΓΠΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t112@civilprotection.gr είτε να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας (Ευαγγελιστρίας 2, 10563 Αθήνα) αναφέροντας «Υπόψιν αρμόδιου για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων», με περιγραφή του Αιτήματός σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
  • • Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.
  • • Στις περιπτώσεις που το αίτημα θα κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό η ΓΓΠΠ δύναται, είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του, είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.
  • • Στην περίπτωση που: α. θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β. θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: contact@dpa.gr).

13.Αλλαγή της Πολιτικής μας

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.